1. Algemeen

Onder de Verheij-groep vallen Verheij Groenvoorzieningen B.V., Verheij Groenbeheer B.V. en Buitenwerks B.V. Deze ondernemingen zijn actief in de groen-sector. Om onze activiteiten goed uit te kunnen voeren is het soms noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. Wij doen dat altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. In deze Privacyverklaring beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verwerken.

Onze gegevens:
Bezoekadres : Kweldamweg 47, 3364 BC Sliedrecht
Postadres : Postbus 60, 3360 AB Sliedrecht
Telefoon : (+31) 0184 430 777
Website : www.verheijbv.nl
Email : info@verheijbv.nl
KvK-nummer : 23052857

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Verheij verwerkt diverse persoonsgegevens. Welke dit zijn en voor welk doel wij deze verwerken wordt hieronder toegelicht.

Uitvoering (onderhouds-)contracten en overige dienstverlening
Om uitvoering te geven aan onze onderhoudscontracten en overige opdrachten hebben wij uw naam, emailadres, telefoonnummer en betaalgegevens nodig. Het merendeel van deze gegevens betreft gegevens ten aanzien van de rechtspersoon of overheidsinstantie die de overeenkomst is aangegaan. Met name de contactgegevens van de contactpersoon van de opdrachtgever zullen in de meeste gevallen kunnen kwalificeren als persoonsgegevens.

Sommige van deze gegevens geven wij ook aan derden, bijvoorbeeld aan onze onderaannemers. Dit doen wij alleen als het nodig is voor de uitvoering van de (koop)overeenkomst waarbij u partij bent.

Marketing
Voor het verkrijgen van nieuwe opdrachten verzamelen wij commercieel interessante informatie over bedrijven, zoals de positie van een bedrijf in de markt, de mogelijke (verdere) interesse van het bedrijf in onze producten en de personen binnen het bedrijf met wie wij in contact willen komen, of zijn gekomen. Van die personen verzamelen wij contactgegevens, informatie over hun bezoeken aan beurzen, notities op basis van (telefoon)gesprekken en bezoekverslagen.

Soortgelijke informatie verzamelen wij over (potentiële) leveranciers en afnemers. Deze informatie wordt zorgvuldig geordend en opgeslagen in een database die alleen voor geautoriseerde werknemers toegankelijk is. Wij doen dit op grond van ons gerechtvaardigde bedrijfsbelang.

Nieuwsbrief
Voor het informeren van bestaande klanten over onze producten en diensten versturen wij periodiek nieuwsbrieven. Omdat onze nieuwsbrief informatie bevat over bestaande en eventueel nieuwe diensten is hiervoor geen expliciete toestemming voor nodig. Indien u hiervoor geen toestemming wilt geven kan deze op elk moment worden ingetrokken door een email te sturen naar info@verheijbv.nl.

Social media
Verheij is actief op verschillende social media zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u via één van de genoemde middelen een bericht achterlaat of ‘liket’.

Sollicitatieprocedure
Verheij verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten door middel van tussenpersonen, persoonlijke contacten, per post, per e-mail en/of telefoongesprekken. Wij verzamelen onder andere de naam, het geslacht, contactgegevens, motivatiebrieven, informatie over het opleidingsniveau en de arbeidsgeschiedenis van de sollicitant.

Deze gegevens zijn relevant voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure en zullen uiterlijk 4 weken na afloop van de procedure worden verwijderd. Indien je daarvoor toestemming geeft kan Verheij jouw persoonsgegevens langer opslaan in haar administratie, zodat in de toekomst eventueel wederom contact met jou kan worden opgenomen.

Werknemers
Verheij verwerkt ook persoonsgegevens van werknemers, uitzendkrachten en ZZP-ers. Wij doen dit op grond van de uit te voeren arbeidsovereenkomst en op grond van wettelijke verplichtingen. Voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens wordt verwezen naar onze personeelsgids.

3. Verstrekking aan derden

Verheij geeft de door u verstrekte gegevens alleen door aan derde partijen indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening.

Wanneer wij uw gegevens aan een derde partij verstrekken zorgen wij er via een overeenkomst voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Verheij Groenvoorzieningen B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

4. Beveiligen en bewaartermijn

Verheij neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens; dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@verheijbv.nl.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard-bewaartermijn van 2 jaar. Wanneer er een andere bewaartermijn geldt, zullen wij je daarvan op de hoogte brengen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst.

5. Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Verheij Groenvoorzieningen B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@verheijbv.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

6. Cookies

Verheij gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Wel wordt via Google Analytics geanonimiseerde bezoekersaantallen bijgehouden. Wij verzamelen hierbij nadrukkelijk geen persoonsgegevens.

7. Klachten en vragen

Verheij wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen

Hebt u nog vragen? Deze kunt u mailen naar info@verheijbv.nl. Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordering Gegevensbescherming. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren.